Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en leveringsafspraken 360 Group BV m.b.t. 360 Plastics B.V., 360 Compounding B.V., 360 Circular B.V.

Gevestigd te Tilburg aan Clara Zetkinweg 2, 5032 ML. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76021416 en aldaar door 360 Plastics en 360 Circular gedeponeerd.

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “Wederpartij”: de natuurlijke of rechtspersoon die aan 360 Group B.V. ,dat wil zeggen; 360 Plastics BV, 360 Compounding en 360 Circular BV (verder: “360 Group leden”) in welke vorm dan ook een opdracht heeft verstrekt, dan wel die op welke andere wijze dan ook met 360 Group leden een overeenkomst of andersoortige rechtsverhouding aangaat, of wenst aan te gaan (“de overeenkomst” of “de opdracht”), zulks in de meest brede zin.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 360 Group leden en de Wederpartij.

 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 4. Indien 360 Group leden niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 360 Group leden in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 5. Wanneer in het hiernavolgende gesproken wordt over het verrichten van werkzaamheden, dient ook gelezen te worden het verrichten van diensten, danwel het leveren van goederen en telkens ook vice versa.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes door 360 Group leden geschieden geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Elke aanbieding of offerte door 360 Group leden vervalt in ieder geval indien zij niet binnen 1 maand is geaccepteerd.

 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 4. Indien een door de Wederpartij verstrekte instructie niet is voorafgegaan door een aanbod van 360 Group leden komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop 360 Group leden met de uitvoering van die instructie een aanvang heeft gemaakt.

 5. Een eventuele opdrachtbevestiging door 360 Group leden is gebaseerd op de door de Wederpartij aan haar verstrekte informatie en wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 6. De in een offerte van 360 Group leden vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-,verblijf-, verzend- en administratiekosten en exclusief de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Deze kosten worden afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening gebracht.

 7. 360 Group leden zijn gerechtigd een jaarlijkse inflatiecorrectie (CPI) op haar tarieven door te voeren.

 8. 360 Group leden zijn gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gedurende de werkzaamheden de opzet van de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld. 360 Group leden mag haar werkzaamheden alsdan declareren tegen het tarief zoals op dat moment door 360 Group leden gebruikelijk wordt gehanteerd.

 9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht, lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, zijn 360 Group leden bevoegd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht 360 Group leden niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Contractduur, leveringstermijnen en uitvoering

 1. 360 Group leden zullen de opdracht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. 360 Group leden staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, of uit de aard ervan voortvloeit.

 2. 360 Group leden zijn gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden.

 3. De overeenkomst tussen 360 Group leden en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit voor 360 Group leden nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij 360 Group leden derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 360 Group leden dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 5. Levering geschiedt af bedrijf van 360 Group leden. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is 360 Group ledengerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

 6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht, of – in het geval van artikel 3.5 – aan haar ter beschikking zijn gesteld.

 7. 360 Group leden zijn gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kunnen 360 Group leden de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

 9. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door 360 Group leden ten behoeve van de Wederpartij meer of andere werkzaamheden zijn verricht dan waartoe schriftelijk opdracht is verstrekt, wordt aan de op die werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van 360 Group leden het vermoeden ontleend dat die werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijn verricht.

 10. In geval van (voorgenomen) liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling, van faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het 360 Group leden vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te beëindigen, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding.

 11. 360 Group leden is ook bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien ter kennis gekomen omstandigheden 360 Group leden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

 12. Voorts is 360 Group leden bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 360 Group leden kan worden gevergd.

 13. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal en/of plaats van uitvoering waarvan 360 Group leden zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn 360 Group leden bevoegd de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden, zonder alsdan tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het gaat hierbij om alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet- voorzienbaar, waardoor 360 Group leden in redelijkheid niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 360 Group leden heeft eveneens het recht de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 360 Group leden haar verbintenis had moeten nakomen. Als omstandigheden zoals hier bedoeld, gelden in ieder geval: alle bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, explosie, blikseminslag, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, boycot, bezettingen, blokkades, oorlog, oproer, sabotage, ziekte van werknemers, freelancers of de directeur/eigenaar van 360 Group leden.

 14. Indien 360 Group leden langer dan twee maanden van haar onder 12 genoemde opschortingrecht gebruik maakt, dan is ook de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, eveneens zonder verplichting tot vergoeding van schade.

 15. Voor zoveel 360 Group leden ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn 360 Group leden gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 16. Voor zoveel 360 Group leden ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn 360 Group leden gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 17. In alle voornoemde gevallen van opschorting/ontbinding/
  beëindiging zijn de vorderingen van 360 Group leden op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is 360 Group leden niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

Artikel 4 Benodigde informatie

 1. De Wederpartij is gehouden 360 Group leden op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke 360 Group leden naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door 360 Group leden verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is 360 Group leden bevoegd de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

 2. De Wederpartij is voorts gehouden 360 Group leden uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht van belang is of kan zijn.

 3. De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 360 Group leden verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de Wederpartij haar hierboven genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Wederpartij verstrekte informatie niet voldoet aan het hiervoor bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de Wederpartij en is 360 Group leden bevoegd een (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 5 Betaling en incassokosten

 1. Facturering vindt gedurende de werkzaamheden elke veertien dagen of per maand plaats, zulks ter keuze van 360 Group leden. De laatste facturatie geschiedt direct na afronding van de werkzaamheden. De verschuldigdheid van de facturen is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.

 2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

 3. Na het verstrijken van die termijn is de Wederpartij ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is zij vanaf dat moment over het bedrag een rente verschuldigd van één procent per maand, onverminderd de overige rechten van 360 Group leden

 4. Alle in redelijkheid door 360 Group leden in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de Wederpartij van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd:
  1. Vijftien procent over de eerste € 10.000,- (tienduizend Euro)
  2. Tien procent over het meerdere tot € 25.000,- (vijfentwintigduizend Euro)
  3. Vijf procent over het meerdere tot € 75.000,- (vijfenzeventigduizend Euro)
  4. Drie procent over het meerdere (boven € 75.000,-).

 5. 360 Group leden heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ook in het geval de Wederpartij uitdrukkelijk een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

 6. 360 Group leden is te allen tijde bevoegd van de Wederpartij een redelijke voorschotbetaling te verlangen. 360 Group leden is voorts bevoegd van de Wederpartij (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Wederpartij daartoe naar het oordeel van 360 Group ledenaanleiding geeft. De Wederpartij is gehouden aan dat verlangen te voldoen. Indien de Wederpartij nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is 360 Group leden bevoegd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Wederpartij aan 360 Group leden uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 7. Indien de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

 8. 360 Group leden is bevoegd ten behoeve van de Wederpartij vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden terug te houden totdat de Wederpartij alle in verband met de uitvoering van de opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst aan 360 Group leden verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 9. Aan de Wederpartij komt geen beroep op opschorting, verrekening of korting toe.

 10. De vorderingen van 360 Group leden op de Wederpartij zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in geval de Wederpartij in staat van surseance van betaling, faillissement of liquidatie verkeert, of beslag is gelegd op vermogensbestanddelen of het gehele vermogen van de Wederpartij.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door 360 Group leden in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 360 Group leden totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met 360 Group leden gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. Door 360 Group leden geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. De Wederpartij is evenmin bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 360 Group leden veilig te stellen.

 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om 360 Group leden daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 360 Group leden ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is 360 Group leden gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens 360 Group leden bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 6. Voor het geval 360 Group leden haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 360 Group leden en door 360 Group leden aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 360 Group leden zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7 Garanties, onderzoek, reclames en vervaltermijn

 1. Iedere vorm van door 360 Group leden gegeven garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van, of voortvloeit uit, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud, wanneer zonder schriftelijke toestemming van 360 Group leden wijzigingen aan de zaak zijn aangebracht, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 360 Group leden geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, e.d.

 2. De Wederpartij is gehouden reclames met betrekking tot de door 360 Group leden verrichte werkzaamheden/geleverde producten en/of het factuurbedrag schriftelijk aan 360 Group leden kenbaar te maken binnen twee weken na ontvangst/afname van hetgeen naar aanleiding waarvan zij wenst te reclameren, dan wel onverwijld (uiterlijk 2 weken) nadat zij hetgeen waarover zij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient de Wederpartij aan te tonen dat zij hetgeen waarover zij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

 3. De Wederpartij is niet bevoegd tot opschorting van haar betalingsverplichtingen wegens reclames als hiervoor bedoeld.

 4. Indien en voor zover de Wederpartij naar het oordeel van 360 Group leden terecht reclameert, is 360 Group leden bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

 5. Indien de Wederpartij niet binnen de onder artikel 7.2 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al haar rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover zij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

 6. Onverminderd het hierboven bepaalde is de Wederpartij gehouden al haar aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hierboven onder artikel 7.2 bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één (1) jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al haar rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. 360 Group leden is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Wederpartij, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan 360 Group leden toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het BW. De aansprakelijkheid van 360 Group leden is daarbij beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en zal nimmer meer bedragen dan twee (2) maal het bedrag van de factuur voor het verrichten van de werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van 360 Group leden.

 2. 360 Group leden is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Wederpartij niet heeft voldaan aan haar uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de Wederpartij verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor zij krachtens artikel 4 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van 360 Group leden.

 3. 360 Group leden is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de Wederpartij bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van 360 Group leden.

 4. 360 Group leden is steeds bevoegd de schade van de Wederpartij zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Wederpartij alle medewerking zal verlenen.

 5. De Wederpartij vrijwaart 360 Group leden voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door 360 Group leden uitgevoerde opdracht, indien en voor zover 360 Group leden daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de wederpartij aansprakelijk is.

 6. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door 360 Group leden bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

Artikel 9 Rechten van intellectuele eigendom

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes) producten, die door 360 Group leden in het kader van de opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door 360 Group leden krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij 360 Group leden, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

 2. De Wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 360 Group leden niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de hierboven bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 360 Group leden partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van 360 Group leden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 360 Group leden het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Language